اندکی اندیشه (پايگاه اطلاع رساني دکتر حسینعلی رحمتی)

...
ما واين موجوداتِ هوشمندِ  زبان نفهم! ما واين موجوداتِ هوشمندِ زبان نفهم! درباره ربات هاي هوشمند چند سوال از منظر اخلاقي قابل طرح است: 1. آيا کارهاي اين ماشين ها را مي توان به خوب يا بد اخلاقي متصف کرد؟ 2. اگر اينها عملي انجام دادند که از منظر اخلاقي نادرست باشد(مثلا به کسي آسيب رساندند يا اموال کسي را سرقت کردند) چه کسي قابل سرزنش است و اخلاقا بايد اين آسيب و ضرر را جبران نمايد؟ سازنده يا به کار گيرنده يا فرد ثالث؟ 3. آيا مسئله «استقلال عامل اخلاقي» براي اين ماشين ها صدق مي کند؟ یکشنبه سیزدهم تیر ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) آخرین بخش متن نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پنجمین قسمت نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید و دانشجویان معارف اسلامی، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) چهارمین قسمت نشست علیم پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) قسمت سوم نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارفی اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰
آمار سایت
مشاهده کامل آمار