اندکی اندیشه (پايگاه اطلاع رساني دکتر حسینعلی رحمتی)

...
جستجو
پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) آخرین بخش متن نشست علمی پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پنجمین قسمت نشست علمی پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید و دانشجویان معارف اسلامی، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) چهارمین قسمت نشست علیم پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) قسمت سوم نشست علمی پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارفی اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 2) پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 2) قسمت دوم بحث «پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان»، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰
آمار سایت
مشاهده کامل آمار