جدیدترین مقالات

...
مقاله عوامل درون و برون خانوادگی مؤثر بر گسست نسلی در خانواده ایرانی مقاله عوامل درون و برون خانوادگی مؤثر بر گسست نسلی در خانواده ایرانی ✍️هوشیاری, نسیبه السادات؛ رحمتی, حسینعلی(1401). «بررسی عوامل درون و برون خانوادگی مؤثر بر گسست نسلی در خانواده ایرانی»، مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده, 3(6), 9-31.
شنبه بیستم آبان ۰۲
چرا از «دافی»ها استقبال می‌شود؟ (قسمت دوم) چرا از «دافی»ها استقبال می‌شود؟ (قسمت دوم) «قالب» و «فُرم» ظرف و ابزار انتقال پیام هستند. از این رو هنگام برنامه سازی برای نوجوانان و جوانان بایستی به این مسئله توجه جدی شود. یک محتوا هراندازه هم ارزشمند و قوی باشد اگر به گونه ای جذاب و متناسب با ذائقه مخاطب تولید نشود به ذهن او منتقل نمی‌شود یا در آن «ته نشین» و ماندگار نمی‌گردد. دوشنبه هشتم آبان ۰۲ 📌اما نسل جدید و طلبه ها: چه خوش که «مهربانی» از دو سر بی 📌اما نسل جدید و طلبه ها: چه خوش که «مهربانی» از دو سر بی نمی شود فقط به طلبه ها ایراد گرفت که با تحولات زمان بیگانه اید، زبان نسل جدید را نمی‌فهمید و با آنها ارتباط ندارید. «ارتباط» فرایندی دوسویه است. روی دیگر این سکه آن است که نسل جوان هم شناخت «واقع بینانه» و «منصفانه»ای از حوزه های علمیه داشته باشند، از تحولات آن آگاه شوند و آن خوش بینی و اعتمادی که از طلبه ها توقع دارند خود هم نسبت به آنها داشته باشند. ارتباط تعالی بخش و سازنده مستلزم همدلی، همفکری، همدردی و همراهی جوانان با طلاب و روحانیون «هم» است. فضای مجازی ابزاری بسیار مناسب و در دسترس برای این کار است... بسم الله. سه شنبه دوم آبان ۰۲ 🌀طلبه ها و نسل جدید 🌀طلبه ها و نسل جدید جوانان و نوجوانان امروزی مسائل،دغدغه هاو دلمشغولی هایی دارند که تا اندازه ای با نسلهای پیشین متفاوت است.از آنجا که آینده مکتب و کشور در دست اینان است.عدم توجه جدی و شناخت کافیِ #حوزویان نسبت به این نسل میتواندخطر گسست ارتباط بین آنها و بخشی از مخاطبانشان را در پی داشته باشد.
📌از آنجا که این نسل هم از فضای مجازی تاثیر می‌گیرد هم بر آن تاثیر می‌گذارد، روحانیون هم باید ماهیت این تعامل دو سویه را به خوبی بشناسند و راه مواجهه معقول و منطقی با آن را بدانند.
سه شنبه دوم آبان ۰۲
رذالت اخلاقی نه دفاع مشروع رذالت اخلاقی نه دفاع مشروع حمله اسرائیل به بیمارستان ها و کشتن مجروحان به ویژه زنان و کودکان، که در همه دنیا ممنوع است، نه تنها دفاع مشروع نیست که رفتاری غیرانسانی و نوعی رذالت اخلاقی است.
حسینعلی رحمتی
۲۵ مهر ۱۴۰۲
چهارشنبه بیست و ششم مهر ۰۲
آمار سایت
مشاهده کامل آمار